Giới thiệu

Block "tp2-gioi-thieu" not found

HỒ SƠ PHÁP LÝ CÔNG TY

  1. Điu kin hot đng kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THẨM ĐỊNH GIÁ TIÊN PHONG (TPVI) được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc Hội thông qua và những quy định khác của Pháp luật hiện hành:

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Công ty Cổ Phần số 0313901612 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/07/2016.
  1. Chng nhn kinh doanh ngành ngh có điu kin

Là doanh nghiệp kinh doanh ngành nghềcó điều kiện, đặc biệt là dịch vụ Thẩm định giá, ngoài các giấy phép đảm bảo tính pháp lý cho hoạt động kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, TPVI còn phải đảm bảo điều kiện theo quy định của hệ thống luật chuyên ngành:

  • Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
  • Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;
  • Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 03 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

TPVI đã được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá số 218/TĐG ngày 26/08/2016 và thuộc danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 theo Thông báo số 514/TB-BTC ngày 21/09/2016 của Bộ Tài Chính; Thông báo số 54/TB-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách Thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề Thẩm định giá tài sản tại doanh nghiệp Thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp Thẩm định giá năm 2017.

Xem thêm Các dịch vụ